kulki2-logo

Kulki biodegradowalne rozkładające się

kulki biodegradowalne w pewnym stopniu rozkładu