Regulamin konkursów odbywających się na blogu militaria-blog.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursów, ogłaszanych na stronie https://militaria-blog.pl/, zwanego dalej Konkursem, jest Militaria.pl spółka z o.o. spółka komandytowa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323826, NIP: 8971750736, REGON: 020921807, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Oławska 16, 50-123 Wrocław, adres poczty elektronicznej (e-mail): zapytania@militaria.pl, tel. +48 71 347 47 00, zwana dalej Organizatorem.

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem (Regulamin) i przepisami prawa polskiego.

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2 UCZESTNICY

1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – może być osoba fizyczna, która:

a) jest pełnoletnia;

b) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;

c) posiada adres korespondencyjny na terenie Polski.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Administratora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym pracownicy i współpracownicy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 TERMIN I ZASADY KONKURSU

1. Konkursy są ogłaszane w artykułach zamieszczanych na stronie https://militaria-blog.pl/ . W artykułach jest opisane Zadanie konkursowe oraz określony czas na jego wykonanie – przez co rozumie się czas, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać odpowiedź na Zadanie konkursowe. Liczba nagród przyznawanych w konkursie jest wypisana w artykule z konkursem.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:

a) wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 1;

b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go.

3. Realizacja Zadania konkursowego musi być zgodna z zasadami opisanymi w artykule z konkursem.

4. Dostarczanie przez Uczestnika w Zadaniu konkursowym treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa osób trzecich jest zakazane.

5. Organizator ma prawo do usunięcia treści Zadania konkursowego albo uniemożliwienia dostępu do treści Zadania konkursowego.

7. Uczestnik oświadcza, że:

a) jest wyłącznym autorem zgłoszonej przez niego odpowiedzi konkursowej,

b) żadna z osób trzecich nie ma praw i roszczeń do odpowiedzi,

c) odpowiedź nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

d) udziela organizatorowi niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do odpowiedzi konkursowej w zakresie rozpowszechniania, w szczególności w sieci internet.

§ 4 NAGRODA i LAUREAT

1. Nagroda w Konkursie (dalej: Nagroda) jest opisana w artykule z konkursem.

2. Zadania konkursowe zamieszczone w postaci komentarzy pod postem konkursowym zostaną poddane ocenie przez Komisję konkursową (dalej: Komisja) powołaną przez Organizatora, składającą się z 3 osób. Odpowiedzi konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji pod względem zgodności z wymaganiami zawartymi w Zadaniu konkursowym, poprawności oraz szybkości dostarczenia prawidłowej odpowiedzi. Wyboru zwycięzcy dokonuje Komisja.

3. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.

4. Informacja o Laureacie zostanie opublikowana przez Organizatora pod artykułami z Zadaniem Konkursowym, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Organizator przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące warunków odbioru Nagrody. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odbioru nagrody. Koszty wysyłki ponosi Organizator.

5. Wysyłka Nagrody nastąpi najpóźniej do 7 dni od otrzymania danych adresowych.

§ 5 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego polegającego na dotrzymaniu złożonego przyrzeczenia.

3. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przeniesienia danych do innego administratora. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym także niezbędne na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie.

5. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego imienia i nazwiska na Stronie w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

6. Dane osobowe Uczestników pochodzą z portalu https://disqus.com oraz bezpośrednio od Uczestników.

7. Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy Organizatora, firmy kurierskie, dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), dostawcy usług księgowych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny do wglądu na Stronie:

https://militaria-blog.pl/regulamin-konkursow-odbywajacych-sie-na-blogu-militaria-blog-pl.

2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

3. Zastrzega się, że uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenieść na inne osoby.

4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz skutkuje utratą prawa do Nagrody, choćby Uczestnik spełnił inne warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.05.2019 roku.

Natalia Bednarz
Latest posts by Natalia Bednarz (see all)