KONKURS! Wygraj lornetkę Tasco Essentials 12×32

konkurs wygraj lornetkę

Ogłaszamy wiosenny konkurs! Do wygrania jest lornetka Tasco Essentials, która przyda się do obserwacji przyrody oraz wydarzeń sportowych i muzycznych. Przygotowaliśmy też dziesięć nożyków Militaria.pl jako nagrody pocieszenia.

Co zrobić, żeby wygrać konkurs?

Napisz w komentarzu pod tym wpisem, o czym chciałbyś przeczytać na naszym blogu. Czekamy na wskazówki, co jest interesujące dla naszych czytelników. Postarajcie się – przejrzyjcie dotychczasową zawartość, żeby nie wskazywać na tematy, które się już pojawiły. Liczymy na odpowiedzi konkretne i kreatywne. Na odpowiedzi czekamy do 16 marca!

Nagrody:

Nagroda główna – 1x Lornetka Tasco Essentials 12X32 2016 Roof (ES12X32)

konkurs wygraj lornetkę tasco essentials
Nagroda – lornetka Tasco Essentials 12×32 2016 Roof

Lornetka Tasco Essentials 2016 oferuje 12-krotne powiększenie przy średnicy obiektywu 32 mm. Wszystkie elementy optyczne pokryto powłoką antyrefleksyjną typu Fully Coated, dzięki której obraz jest jasny i wyrazisty.

Kompaktową budowę uzyskano przez zastosowanie układu pryzmatu w systemie Roof (dachowym), charakteryzującym się ułożeniem soczewek okularu i obiektywu w jednej osi. Elementy mechaniczne i optyka lornetki znajdują się w wytrzymałym tubusie, pokrytym gumowaną powłoką, która zapewnia pewny chwyt.

Lornetka jest niewielka oraz lekka, dzięki czemu świetnie leży w dłoni. Po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, więc można ją schować w plecaku, damskiej torebce oraz większej nerce czy kieszeni. Do lornetki dodany jest futerał, linka oraz instrukcja obsługi.

Nagrody pocieszenia – 10x noże Militaria.pl

konkurs wygraj nóż Militaria.pl
Nagroda pocieszenia – nóż Militaria.pl

Do wygrania jest także 10 noży Militaria.pl. Niewielki nóż z naszym logiem sprawdzi się jako element miejskiego EDC, na przykład przypięty do kluczy. Nóż jest wyposażony w praktyczne ostrze, przydatne do drobnych prac na co dzień. Otwiera się je za pomocą kołka na głowni, a w pozycji otwartej przed złożeniem jest zabezpieczone blokadą liner lock. Karabińczyk umożliwia noszenie noża jako breloczka.

Łącznie nagrodzimy 11 uczestników. Do roboty i powodzenia! 

Regulamin konkursu Wygraj lornetkę Tasco Essentials 12×32

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu ogłoszonego na stronie www.militaria-blog.pl, zwanego dalej „Konkursem”, jest Firma Handlowa “tm” Tomasz Filipiak z siedzibą przy ul. Oławskiej 16, 50-123 Wrocław zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest przeprowadzany na stronie www.militaria-blog.pl (dalej: „Stronie”).
3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

§ 2 UCZESTNICY

1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) – z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 – może być osoba fizyczna, która:
a) jest pełnoletnia;
b) posiada dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele Organizatora, Administratora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym pracownicy i współpracownicy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się na potrzeby Konkursu: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców współmałżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 TERMIN I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest ogłoszony na Stronie www.militaria-blog.pl/aktualnosci/konkurs-wygraj-lornetke-tasco-essentials-12×32/. Polega na wykonaniu zadania konkursowego. Zadanie konkursowe wymaga od Uczestnika zamieszczenia komentarza zawierającego wypowiedź z propozycjami tematów artykułów na blog Militaria.pl – www.militaria-blog.pl.
2. Zadania konkursowe można zamieszczać od 2.03.2017 do 16.03.2017.
3. Uczestnik jest zobowiązany do pozostawienia adresu e-mail w podpisie do komentarza.
4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
a) wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 1;
b) zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go,
c) pozostawienie adresu e-mail w komentarzu. Adres e-mail nie jest publicznie ujawniany.
5. Realizacja Zadania konkursowego musi być zgodna z zasadami opisanymi w ust. 1.
6. Dostarczanie przez Uczestnika w Zadaniu konkursowym treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym prawa osób trzecich jest zakazane.
7. Organizator ma prawo do usunięcia treści Zadania konkursowego albo uniemożliwienia dostępu do treści Zadania konkursowego.
8. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ustępach 6 i 7, bezzwłocznie prześle informację o usunięciu treści Zadania konkursowego albo uniemożliwieniu dostępu do treści Zadania konkursowego do Uczestnika za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail zostawiony w komentarzu.
9. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem zgłoszonej przez niego odpowiedzi konkursowej,
b) żadna z osób trzecich nie ma praw i roszczeń do odpowiedzi,
c) odpowiedź nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 4 NAGRODA i LAUREAT

1. Nagrodą główną w Konkursie (dalej: Nagroda) jest Lornetka Tasco Essentials 12X32 2016 Roof (ES12X32). Nagrodami pocieszenia są noże Militaria.pl w ilości 10 sztuk.
2. Zadania konkursowe zamieszczone w postaci komentarzy zamieszczonych na blogu pod adresem www.militaria-blog.pl/aktualnosci/konkurs-wygraj-lornetke-tasco-essentials-12×32/ zostaną poddane ocenie przez Komisję konkursową (dalej: Komisja) powołaną przez Organizatora. Odpowiedzi konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji pod względem pomysłowości, użyteczności i oryginalności.
3. Nagrodą w Konkursie zostanie wyróżnionych 11 zwycięskich Uczestników (dalej: Laureaci).
4. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.
5. Informacja o Laureacie, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska, zostanie opublikowana przez Organizatora na blogu pod adresem www.militaria-blog.pl, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Organizator w wiadomości e-mail przekaże Laureatowi dokładne informacje dotyczące warunków odbioru Nagrody. Laureaci konkursu będą proszeni o podanie danych do wysyłki nagród, bądź otrzymają informacje dotyczące osobistego odbioru nagrody. Koszty wysyłki ponosi Organizator.
6. Wysyłka Nagrody nastąpi najpóźniej do 7 dni od otrzymania danych osobowych w wiadomości e-mail.

§ 5 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Firma Handlowa “tm” Tomasz Filipiak z siedzibą przy ul. Oławskiej 16, 50-123 Wrocław.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Administratora oraz Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
3. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z organizacją Konkursu.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym także niezbędne na potrzeby wzięcia udziału w Konkursie.
5. Uczestnik zgłaszając swój udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (wyświetlanie) jego imienia i nazwiska na Stronie w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny do wglądu na Stronie www.militaria-blog.pl/aktualnosci/konkurs-wygraj-lornetke-tasco-essentials-12×32/
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
3. Zastrzega się, że uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenieść na inne osoby.
4. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz skutkuje utratą prawa do Nagrody, choćby Uczestnik spełnił inne warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2017 roku.